North Area Dealers

EasyNet ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตในอาคารอย่างครบวงจร ครอบคลุม ภาคเหนือ ทั้ง 9 จังหวัด

  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • น่าน
  • พะเยา
  • อุตรดิตถ์
  • แพร่

EasyNet พร้อมให้บริการครอบคลุมพื้นที่ ภาคเหนือ