Pathumthani/

EasyNet ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตในอาคารอย่างครบวงจร ครอบคลุม จ.ปทุมธานี ทั้ง 7 อำเภอ ได้แก่

  • เมืองปทุมธานี
  • คลองหลวง
  • ธัญบุรี
  • หนองเสือ
  • ลาดหลุมแก้ว
  • ลำลูกกา
  • สามโคก

EasyNet พร้อมให้บริการครอบคลุมพื้นที่ จ.ปทุมธานี